PortletSecurity PortletSecurity

SecurityDescriptionPortlet SecurityDescriptionPortlet

Bkav eGate được thiết kế để đáp ứng với mọi mô hình một cửa bao gồm một cửa cấp xã, phường, quận, huyện… Không chỉ đáp ứng bài toán đơn lẻ của từng địa phương, Bkav eGate còn cung cấp khả năng kết nối liên thông giữa các đơn vị triển khai một cửa (kết nối từ xã lên huyện và ngược lại, kết nối từ phường lên quận và ngược lại…). Với quy trình liên thông cấu hình linh hoạt, Bkav eGate đáp ứng kịp thời nhu cầu liên thông của các cơ quan đặc biệt là sự thay đổi về cải cách hành chính công.

FckPortlet FckPortlet


Bkav eGate – Một cửa điện tử liên thông

Bkav eGate là hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nó quản lý toàn bộ quá trình từ việc đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đến việc cập nhật tiến độ xử lý, trả kết quả, in ấn báo cáo, thống kê…

Bkav eGate được thiết kế để đáp ứng với mọi mô hình một cửa bao gồm một cửa cấp xã, phường, quận, huyện… Không chỉ đáp ứng bài toán đơn lẻ của từng địa phương, Bkav eGate còn cung cấp khả năng kết nối liên thông giữa các đơn vị triển khai một cửa (kết nối từ xã lên huyện và ngược lại, kết nối từ phường lên quận và ngược lại…)

       

Bkav eGate được định hình bởi bộ công cụ tự thiết lập cấu hình mạnh mẽ: Công cụ định nghĩa quy trình xử lý công việc, định nghĩa các lĩnh vực xử lý, công cụ tạo và quản lý các mẫu phiếu in biên nhận, công cụ tạo báo cáo theo các tiêu chí tùy biến…